کتاب گزارشی از دستاوردهای هوش مصنوعی در علوم اسلامی منتشر شد

به گزارش تور کانادا، به گزارش خبرنگاران، کتاب گزارشی از دستاوردهای هوش مصنوعی در علوم اسلامی به آنالیز خدمات هوش مصنوعی در فراوری علوم اسلامی و انسانی می پردازد. این کتاب به نقشه راهی برای پژوهشگران حوزوی علاقه مندان به مباحث هوش مصنوعی است.

کتاب گزارشی از دستاوردهای هوش مصنوعی در علوم اسلامی منتشر شد

بهروز مینایی بیدگلی، دبیر علمی همایش هوش مصنوعی و علوم اسلامی در مقدمه این کتاب آورده است: هـوش مصنوعـی را باید گسـتره پهناور تاقی بسـیاری از دانش هـا، علوم و فنون قدیـم و جدیـد دانسـت که کاربردهـای گوناگـون و فراوانی در علـوم رایانه، علوم مهندسـی، علوم زیسـتی، پزشـکی، علوم اجتماعی و بسـیاری از علوم دیگر دارد.

امـروزه به دلیـل وجـود حجـم بالایـی از متـون اسـامی، فقهـا و پژوهشـگران حـوزوی نیازمنـد آن هسـتند کـه به تمامـی جوانـب یک موضـوع اعـم از قوانین طبیعـی، عرفـی و شـرعی پیرامـون آن اشـراف کامـل داشـته باشـند تـا بتوانند در مـورد آن اظهارنظـر کننـد یـا حکـم جدیـدی را اسـتنباط نمایند. ایـن جوانب می بایسـت به گونـه ای هوشـمندانه و سـازمان یافته در اختیـار فقیه قـرار بگیرد تا فراینـد اسـتنباط را بـرای وی تسـهیل و تسـریع کند.

موتورهـای جسـت وجوی معنایـی و فناوری هـای هوشـمند پـردازش متـن، می تواننـد ایـن جوانـب را بـا سـرعت و دقـت قابل قبـول در اختیـار فقیـه قـرار دهنـد. در حـال حاضـر موتورهـای جسـت وجوی معنایـی می تواننـد متونـی که عیـن آن عبارت ً به عبـارت موردنظـر اشـاره می کننـد را بیابند بـدون اینکه لزوما در متـن موجود باشـد.

لزوم حرکت به سمت کاربست سامانه های هوشمند، دستاوردهای موجود هوش مصنوعی در مرزهای دانش، دستاوردهای اولیه هوش مصنوعی در حوزه دین، سامانه های هوشمندی پیشنهادی، تحلیل سامانه های هوشمندی موجود در علوم اسلامی، تقسیم بندی خدمات هوشمند و... ازجمله سرفصل های این کتاب هستند.

کتاب گزارشی از دستاوردهای هوش مصنوعی در علوم اسلامی در 100صفحه با شمارگان 700نسخه و بهای 15هزار تومان از سوی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، منتشر شد.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران
انتشار: 30 آبان 1399 بروزرسانی: 30 آبان 1399 گردآورنده: tour-canada.ir شناسه مطلب: 774

به "کتاب گزارشی از دستاوردهای هوش مصنوعی در علوم اسلامی منتشر شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کتاب گزارشی از دستاوردهای هوش مصنوعی در علوم اسلامی منتشر شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید